BSO TRÄDGÅRD


inledning
1. allmänt
2. Uttryck och definitioner
3. Rekommendationer för beskärning
4. Beskärningstidpunkt
5. Verktyg för beskärning
6. Olika typer av beskärning
7. Källförteckning
8. Organisationer, organ

Trädföreningen pdf!


VÄXTBÄDDAR FÖR STADSTRÄD I STOCKHOLM
Ladda ned dokumentet som en pdf!

Förord

Normerna skall tillgodose rekommendationer till ägare av träd, representanter till ägare av träd, trädförvaltare och de som har ansvar för planering, utförande och tillsyn av träd. Riktlinjerna är så omfattande som möjligt och är baserade på forskning under de senaste decennierna.
Referenser är också tagna från:
The American standards institute A300 Pruning standard,
A300 Support systems,
British standard BS 3998 Tree work,
The European pruning guide.

Standarden inkluderar även de många estetiska och miljömässiga överväganden som påverkar en arborists beslut relaterat till typ av beskärning av träd. Detta utkast innehåller endast specifikationer som stöds av utforskad vetenskapliga grundanden eller som är allmänt accepterat av andra stödjande normer. Standarden tar inte hänsyn till individuella åsikter och tar avstånd från förekommande stödjande myter.

Begränsningar för standarden:
Denna standard består av information angående arboristrelaterat arbete i
Sverige. Informationen är i huvudsak baserad på aktuell undersökning och
sammansatt i samråd med Svenska Trädföreningens arboristkommitté.
Den utgör rekommendationer och uttalanden angående säkerhetsmått,
förberedning, användning, förvaring av verktyg och sterilisering av
verktyg.
Centralt i dokumentet är uttalanden som berör beskärning, fällning, plantering, ordbehandling, grönska, sår och rotbehandling, rotbeskärning och krontekniker. Standarden innehåller även riktlinjer för hur man skyddar och främjar andra organismer som är nödvändiga för en god växtlighet. Exempel är: kvävebindande bakterier och mykorrhiza.

Introduktion.
Det största hotet av vårt trädarv är skada på grund av felaktigt utfört trädarbete. Mycket av det här arbetet är kostsamt och skadar trädens hälsa permanent. Denna standard är till för att definiera och beskriva alla aspekter av professionellt trädarbete för att förbättra de svenska trädens hälsotillstånd, samt skydda våra träd. Standarden är avsedd att användas
som referenshandling, kvalitetsnorm och grund för avtalshandlingar samt tillhandahålla ett gemensamt språk för de som beställer jobb och de som utför det. Träd är nödvändiga för människor, vårt samhälle och vår omgivning. Träd klarar sig mycket bra även utan ingripanden av människor. Detta är alltid mycket viktigt att komma ihåg innan man åtar sig ett trädrelaterat jobb. Träd behöver utrymme och vår planering ska ta hänsyn till detta.
Som reaktion på att städerna växer allt mer har värdet på träden ökat enormt. Träden har inte bara ett kommersiellt värde genom avverkning, frukt produktion och områden för jakt och friluftsliv och trivsel, utan har också blivit en mycket viktig del av infrastrukturen i städer och är en övertygande viktig hållbar tillgång. Våra parker och gator bidrar till ökad handel, turism och befolkning. Det gröna tak av träd i våra städer sörjer för en enorm tillgång som kräver extra betänkande;
Grönytor
Skapande av lokala mikroklimat
Renare luft
Reducerad ljudnivå
Jordstabilisering och dränering
Ekologisk mångfald och naturskydd
Kulturellt och historiskt värde
Säsongsvarierat landskap
Dessa är de grundläggande argumenten för att det är viktigt att vårda våra träd och för det dagliga arbetet för en arborist.
Den mänskliga samverkan med träd i tättbebyggda områden och städer främjar för att arbetet med träd är mer fokuserat, mer intensivt och mer detaljerat än förut. Forskningen kring träd har fötts ur det ständigt ökande behovet av att förstå träd bättre och behandla problem med träd mer effektivt. Människor behöver träd, säkra träd och träd som bidrar till en bättre framtid i vår omgivning.

Jon Hartill April 1, 2008